Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden


1. TOEPASSINGSGEBIED

1.1 Door het aanvragen van een offerte bij DDI SERVICES NV (hierna te noemen DDI SERVICES) verklaart de klant (hierna te noemen Klant) zich bekend en akkoord met de toepassing van onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (hierna te noemen Voorwaarden) op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten op grond waarvan DDI SERVICES goederen (software, hardware, ...) en/of diensten van welke aard dan ook aan de Klant levert (hierna te noemen Producten). Voorwaarden en bepalingen van de Klant die afwijken van, in tegenspraak zijn met of een aanvulling vormen op deze Voorwaarden, worden uitsluitend geacht deel uit te maken van de Overeenkomst tussen partijen indien en voor zover DDI SERVICES van geval tot geval uitdrukkelijk heeft ingestemd met de toepasselijkheid daarvan. Dit toestemmingsvereiste is in alle gevallen van toepassing, zelfs indien DDI SERVICES aan de Klant levert met inachtneming van de algemene voorwaarden van de Klant, zonder dergelijke afwijkende voorwaarden expliciet te verwerpen.

1.2 Indien een of een deel van een bepaling van deze Voorwaarden nietig zou zijn, blijven de overige bepalingen en/of het resterende deel van die bepaling geldig. Indien een of een deel van de bepalingen nietig wordt verklaard, zullen DDI SERVICES en de Klant, voor zover mogelijk en in overeenstemming met hun eigen loyaliteit en overtuigingen, onderhandelen om de ongeldige bepaling te vervangen door een gelijkwaardige bepaling in de algemene geest van deze Voorwaarden.

1.3 DDI SERVICES behoudt zich het recht voor haar Algemene en/of Bijzondere Voorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te passen.

1.4 Onder Klant wordt verstaan een ieder die in naam en/of voor rekening van een derde een beroep doet op de diensten van DDI SERVICES.


2. OFFERTE, OPDRACHT EN OPDRACHTBEVESTIGING

2.1 Een offerte van DDI SERVICES geldt uitsluitend als een uitnodiging aan de Klant tot het plaatsen van een order en is in ieder geval vrijblijvend. DDI SERVICES kan elke offerte op elk gewenst moment intrekken. Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer een persoon die bevoegd is DDI SERVICES in rechte te binden, de opdracht van de Klant schriftelijk bevestigt, of wanneer DDI SERVICES een begin maakt met de uitvoering van de opdracht.

2.2 DDI SERVICES is vrij in de keuze van de partijen met wie zij een overeenkomst wenst aan te gaan.


3. SPECIFICATIES - INTELLECTUEEL EIGENDOM

3.1 Informatie over de door DDI SERVICES gedistribueerde Producten - in het bijzonder informatie opgenomen in brochures, typelijsten, catalogi, datasheets, reclamemateriaal, specificaties en beschrijvingen, definities van de eisen waaraan de Producten moeten voldoen en andere technische leveringsvoorwaarden, certificaten (bijv. certificaat van overeenstemming) en andere documenten - vormt geen garantie van DDI SERVICES met betrekking tot de kwaliteit en de staat of duurzaamheid van de Producten.

3.2 Statistische informatie en gegevens verstrekt door DDI SERVICES met betrekking tot de betrouwbaarheid van de geleverde Producten, dienen uitsluitend oriënterende doeleinden en hebben geen betrekking op individuele leveringen of partijen. Door DDI Services verstrekte informatie vormt geen resultaatsverbintenis.

3.3 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de aan de Klant ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, databestanden, apparatuur of andere Producten, zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidende Producten dienaangaande, blijven eigendom van DDI SERVICES en zullen door de Klant op eerste verzoek worden geretourneerd. Alle knowhow, monsters, modellen, ontwerpen en tekeningen met betrekking tot de Producten of de ontwikkeling daarvan blijven eigendom van DDI SERVICES, worden vertrouwelijk behandeld en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DDI SERVICES niet worden gekopieerd, gereproduceerd, aan reverse-engineering worden onderworpen of aan derden worden bekendgemaakt. In het geval van niet-naleving van deze voorwaarden, zal de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadevergoeding van 2.500,- EURO per overtreding aan DDI SERVICES verschuldigd zijn, onverminderd het recht van DDI SERVICES om een hogere schadevergoeding te vorderen.

3.4 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, wordt de Klant geen enkel recht of licentie verleend uit hoofde van enig octrooi, auteursrecht, geregistreerde tekening of ander intellectueel eigendomsrecht, met uitzondering van het recht om de Producten te gebruiken of door te verkopen.

3.5 DDI SERVICES aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verliezen die de Klant lijdt doordat de Producten of de handelsmerken van DDI SERVICES inbreuk maken op de industriële eigendomsrechten van derden. De Klant dient DDI SERVICES echter op de hoogte te stellen van elke bewering van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. DDI SERVICES kan voor eigen rekening en naar eigen goeddunken onderhandelingen voeren of procedures voeren die voortvloeien uit een dergelijke aantijging; en de Klant zal hierin bijstaan.

3.6 De Klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DDI SERVICES toestaan dat handelsmerken van DDI SERVICES of andere woorden of merken die op de Producten zijn aangebracht, worden uitgewist, onleesbaar gemaakt of weggelaten, of aanvullende merken of woorden toevoegen.


4. PRIJS

4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en worden uitgedrukt in Euro’s. Voor elke aankoop wordt een aparte individuele prijs berekend. Deze prijs geldt enkel voor een welbepaalde aankoop en is dus niet van toepassing op andere, zelfs gelijkaardige aankopen.

4.2 Alle leveringen van goederen en/of diensten die niet uitdrukkelijk in de offerte en/of koopovereenkomst zijn voorzien, worden geacht meerwerk te zijn op verzoek van de Klant en worden derhalve als zodanig aan de Klant in rekening gebracht.

4.3 De volgende kosten zijn niet inbegrepen en ten laste van de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen: prijzen van verpakkingen, containers, transport- en verplaatsingskosten, met inbegrip van transportverzekering, opslagkosten, met inbegrip van extra kosten in verband met eventuele langdurige opslag, vervoerskosten, invoerrechten, belastingen, heffingen, bankkosten, enz

4.4 Transport- en reiskosten worden berekend vanaf de maatschappelijke zetel van DDI SERVICES en worden gefactureerd per beweging en op basis van vaste prijzen.

4.5 Valutaschommelingen, prijsstijgingen van materialen, hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, door de overheid opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten, of verzekeringspremies, ontstaan tussen de orderbevestiging en de levering van verkochte Producten, geven DDI SERVICES het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

4.6 DDI SERVICES heeft het recht om bij bestellingen en/of opdrachten met een waarde van meer dan EUR of USD 50.000, exclusief BTW, een bankgarantie van de Klant te verlangen alvorens uitvoering te geven aan de overeenkomst.


5. LEVERING EN INNING

5.1 Indien niet anders is bepaald, zal elke overeengekomen handelstermijn worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de INCOTERMS die van kracht is op het moment van aanvaarding van de bestelling door DDI SERVICES. Indien er geen specifieke handelstermijn is overeengekomen, worden de Producten geleverd af fabriek (Ex Works), ten kantore van DDI SERVICES.

5.2 De levertijden zijn altijd indicatief en vormen geen essentieel onderdeel van de overeenkomst. Indien de vermelde tijdslimiet wordt overschreden, zullen DDI SERVICES en de Klant een redelijke aanvullende tijdslimiet overeenkomen. Elke vertraging, hetzij in de oorspronkelijke of in de aanvullende termijn, zal geen aanleiding geven tot annulering van de opdracht of tot enigerlei schadevergoeding. Wijzigingen in een opdracht, offerte en/of verkoopovereenkomst hebben automatisch het vervallen van de voorgestelde verwachte levertijden tot gevolg.

5.3 DDI SERVICES heeft het recht verkochte Producten in verschillende zendingen te leveren/vervoeren. Gedeeltelijke uitvoering of levering leidt niet tot ontbinding van de overeenkomst.

5.4 DDI SERVICES is niet aansprakelijk voor vertragingen die het gevolg zijn van tekortkomingen van toeleveranciers van DDI SERVICES, de Klant en/of enige andere derde partij.

5.5 Indien Partijen overeenkomen dat de Klant de Producten zal afhalen, zal de Klant de Producten op eigen kosten afhalen op de door DDI SERVICES aangegeven plaats en tijd. Indien de Klant verzuimt de Producten binnen 5 werkdagen af te halen, is hij opslagkosten verschuldigd van 1% van het volledige factuurbedrag per week. Indien de geplande afhaaldatum met twee weken wordt overschreden, heeft DDI SERVICES het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren vanaf de datum waarop de ontbindingsverklaring is verzonden, zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst. De Klant is in dat geval een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 35% van het totale factuurbedrag, onverminderd het recht van DDI SERVICES om verdere schade te bewijzen.


6. RISICO

Alle risico met betrekking tot de Producten gaat over op de Klant op het moment dat de overeenkomst tot stand komt.


7. GARANTIE, KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID

7.1 De Klant zal onmiddellijk bij de afhaling en/of levering van de Producten een eerste controle uitvoeren. Deze onmiddellijke verplichte controle betreft onder meer (deze opsomming is louter exemplatief) de hoeveelheid en het gewicht, de conformiteit van de levering, de zichtbare gebreken, de juiste plaats(en), enz. De Klant zal onmiddellijk zichtbare afwijkingen noteren op de leveringsbon, bij gebreke waarvan hij geacht wordt de Producten te hebben aanvaard zoals overeengekomen.

7.2 De Klant zal de Producten binnen 24 uur na aflevering en/of afhalen aan een grondige inspectie onderwerpen. Het in gebruik nemen, verwerken en/of doorverkopen van de Producten geldt als goedkeuring en aanvaarding en definitieve overhandiging van de Producten zoals deze zijn afgeleverd en/of opgehaald.

7.3 DDI SERVICES garandeert dat haar Producten gedurende 2 (twee) jaar vrij zullen zijn van defecten in vakmanschap en materialen. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in de schriftelijke garantievoorwaarden die door DDI SERVICES aan de Klant worden voorgelegd en die van kracht zijn op het moment van levering van de betreffende Producten, zullen de verplichtingen van DDI SERVICES uit hoofde van de bovengenoemde garantie uiterlijk vierentwintig (24) maanden na de factuurdatum van de Producten aan de Klant verlopen. Met betrekking tot goederen die niet door DDI SERVICES zijn vervaardigd, heeft de Klant alleen recht op de garantie die DDI SERVICES kan krijgen uit hoofde van een garantie die door haar leveranciers/de Fabrikant met betrekking tot die goederen wordt gegeven. In geen geval zullen de verplichtingen van DDI SERVICES onder de garantie van toepassing zijn op een Product dat onderhevig is geweest aan een installatiefout, onbevoegd gebruik, nalatigheid, ongeval, wijziging, misbruik of normale slijtage en/of schade veroorzaakt door de Klant en/of derden, en/of niet-nakoming door de Klant van wettelijke en/of andere verplichtingen.

7.4 De Klant verliest het recht om zich op gebreken in Producten te beroepen, tenzij hij DDI SERVICES hiervan per aangetekende brief in kennis stelt binnen 48 uur nadat hij de non-conformiteit of het gebrek heeft ontdekt of had moeten ontdekken, onder vermelding van het factuurnummer en/of het nummer op de afleveringsbon, met nauwkeurige identificatie van de Producten en een gedetailleerde opgave van het gebrek.

7.5 In geval van gebreken dient de Klant DDI SERVICES de gelegenheid te geven deze te onderzoeken door de gebrekkige goederen en hun verpakking ter inspectie aan DDI SERVICES ter beschikking te stellen. Indien de Klant dit nalaat, verliest hij het recht om zich op gebreken in de Producten te beroepen. In geen geval mogen Producten worden geretourneerd zonder eerst toestemming van DDI SERVICES te hebben verkregen. Indien de Klant verzoekt om “on-site” reparaties of vervangingen in de faciliteiten van de Klant of in de faciliteiten van een derde partij, dient de Klant een inkooporder in te dienen, onder voorbehoud van aanvaarding door DDI SERVICES, en is de Klant verantwoordelijk voor de servicekosten van DDI SERVICES, plus transportkosten en reiskosten.

7.6 Op voorwaarde dat de Klant tijdig de in dit artikel beschreven procedures en vereisten heeft opgevolgd, kan DDI SERVICES, naar eigen goeddunken, het defecte Product kosteloos vervangen, het Product repareren of de prijs van het defecte Product aan de Klant terugbetalen. Indien DDI SERVICES niet in staat is een defect Product te repareren of vervangen, zal DDI SERVICES een soortgelijk vervangend product leveren. De rechtsmiddelen in deze paragraaf zijn de enige en exclusieve rechtsmiddelen van de Klant voor defecten in het Product, ongeacht de aard van het vermeende defect.

7.7 Vervangen of gerepareerde defecte Producten vallen onder de garantie voor de resterende periode van de garantie voor het oorspronkelijke product.

7.8 DDI SERVICES is in geen geval verplicht tot vergoeding van productieverlies, winstderving of enige andere gevolgschade of indirecte schade, noch van schade die het factuurbedrag of de door DDI SERVICES afgesloten Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te boven gaat, die alle hierbij uitdrukkelijk worden afgewezen voor zover wettelijk toegestaan. DDI SERVICES kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten die te wijten zijn aan onjuiste of onvolledige informatie of gegevens die door de Klant zijn verstrekt. Tenzij in dit artikel anders is bepaald, is DDI SERVICES niet aansprakelijk uit overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins voor enig persoonlijk letsel, verlies of schade van welke aard of hoe dan ook veroorzaakt of voor iets dat is gedaan of nagelaten in verband met de Producten of enig werk in verband daarmee, al dan niet als gevolg van een fout van DDI SERVICES. De Klant aanvaardt het risico dat het verkochte product geschikt is voor de specifieke doeleinden van de Klant. DDI SERVICES heeft in dit opzicht geen enkele verklaring afgelegd. Tenzij in dit document uitdrukkelijk het tegendeel wordt vermeld, is DDI SERVICES zelfs niet op de hoogte van het specifieke doel waarvoor de Klant het Product wenst te gebruiken.

7.9 Reclames ontslaan de Afnemer in geen geval van zijn betalingsverplichtingen binnen de gestelde termijn uit hoofde van deze Voorwaarden, de offerte, de koopovereenkomst en/of de factuur. De Afnemer is gehouden tot vergoeding van kosten gemaakt in verband met onterechte reclames.


8. Overmacht en hardheidsvoordelen/IMPREVISIE

8.1 DDI SERVICES is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting veroorzaakt door overmacht of hardship/imprevisie.

8.2 In geval van overmacht of hardship/imprevisie kan DDI SERVICES naar eigen keuze (1) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (2) de overeenkomst per aangetekende brief annuleren; en/of (3) de Klant uitnodigen om opnieuw over de overeenkomst te onderhandelen. Indien de Klant niet te goeder trouw aan de heronderhandeling deelneemt, kan DDI SERVICES, overeenkomstig artikel 15 van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, één of meer arbiters verzoeken nieuwe voorwaarden voor de overeenkomst vast te stellen en/of de Klant veroordelen tot betaling van schadevergoeding.

8.3 Onder overmacht en hardship/imprevisie wordt onder meer verstaan (deze opsomming dient slechts als voorbeeld): onbeschikbaarheid/schaarste van verkochte Producten, grondstoffenschaarste, ijsvorming, uitzonderlijke weersomstandigheden, stakingen, mobilisatie, oorlogen, ziekte of ongevallen, communicatie- en informaticastoringen, overheidsmaatregelen, exportverboden, vertragingen in leveringen, transport- en/of reisbelemmeringen, inclusief ontbreken of wegvallen van transportfaciliteiten, exportbelemmeringen, importbelemmeringen, storingen, verkeersopstoppingen, etc. Onder overmacht en hardheid/impressie wordt mede verstaan een situatie van overmacht voor toeleveranciers van DDI SERVICES, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen door toeleveranciers die door de Klant aan DDI SERVICES zijn voorgeschreven, alsmede gebreken in zaken, Producten of programmatuur van derden waarvan het gebruik door de Klant aan DDI SERVICES is voorgeschreven.


9. Facturering en betaling

9.1 De Klant dient eventuele klachten over facturen binnen drie werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk kenbaar te maken. Facturen kunnen alleen geldig worden betwist door verzending van een aangetekende brief met vermelding van de factuurdatum, het factuurnummer en een gedetailleerde motivering.

9.2 Alle facturen zijn onmiddellijk betaalbaar in Euro door overschrijving op het bankrekeningnummer vermeld op de factuur. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, wordt geen korting verleend voor contante betalingen. Het is de Klant niet toegestaan betalingen aan tussenpersonen te verrichten. Uitsluitend ontvangstbewijzen ondertekend door personen die bevoegd zijn DDI SERVICES in rechte te binden, zijn geldig.

9.3 DDI SERVICES behoudt zich het recht voor om een voorschot te vragen van tenminste 35% van het totale factuurbedrag.

9.4 Elk bedrag dat onbetaald blijft na de vervaldatum zal, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, worden verhoogd met een jaarlijkse rente van 10%, jaarlijks gekapitaliseerd.

Bovendien zal elke onbetaalde factuur worden verhoogd met een forfaitair bedrag van 15% van het gefactureerde en onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van 250 EUR, onverminderd het recht van DDI SERVICES om verdere schade en (gerechtelijke) invorderingskosten te bewijzen.

9.5 Voor zover de Klant in gebreke blijft met betrekking tot een of meer openstaande betalingen aan DDI SERVICES, is DDI SERVICES gerechtigd om alle leveringen van producten en diensten te staken of niet-geleverde orders te annuleren totdat alle openstaande rekeningen zijn voldaan.

9.6 Het niet betalen van een factuur op de vervaldatum, inclusief eventuele verschuldigde rente en boetes, brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle facturen met zich mee, inclusief facturen die nog niet opeisbaar zijn, en vernietigt alle eerder overeengekomen betalingsmodaliteiten. Dezelfde regel is van toepassing in geval van dreigend faillissement, gerechtelijke of conventionele ontbinding, gerechtelijk akkoord, aanhoudend verzuim van betaling, of elk ander feit dat de insolvabiliteit van de Klant bewijst.

9.7 De betaling door de Klant - geheel of gedeeltelijk - van een factuur zonder enig voorbehoud impliceert de goedkeuring van de factuur. Betalingen worden steeds aanvaard, onder voorbehoud van alle rechten, en worden eerst afgeschreven op de gerechtskosten, vervolgens op de verschuldigde interesten, vervolgens op het strafbeding en tenslotte op de openstaande hoofdsom.


10. ANNULERING

Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DDI SERVICES, is het de Klant niet toegestaan de overeenkomst te annuleren. In het geval dat een order wordt geannuleerd door of namens de Klant, zelfs met de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van DDI SERVICES, zal de Klant verplicht zijn een forfaitaire schadevergoeding te betalen ten bedrage van 30% van de totale aankoopprijs, onverminderd het uitdrukkelijke recht van DDI SERVICES om een hogere schadevergoeding te vorderen na overlegging van bewijsstukken.


11. EIGENDOMSVOORBEHOUD

11.1 Geleverde Producten blijven, voor zover toegestaan door toepasselijk recht, eigendom van DDI SERVICES tot ontvangst door DDI SERVICES van volledige betaling (inclusief alle verschuldigde bedragen plus eventuele vertragingsrente daarover); dit eigendomsvoorbehoud geldt eveneens in het geval van installatie van de Producten in andere producten. Indien de titel van DDI SERVICES bij installatie vervalt, zal het ontstane mede-eigenaarsbelang van de Klant op DDI SERVICES overgaan. Gedurende deze periode zal de Klant de verkochte Producten niet aan een derde verkopen of in pand geven, of op andere wijze over de goederen beschikken. Indien de Klant niet voldoet aan het bovengenoemde eigendomsvoorbehoud en vervreemdingsverbod, gaat het bovengenoemde recht automatisch over op de resulterende verkoopprijs, en zal de Klant aan DDI SERVICES een vergoeding betalen die gelijk is aan 50% van de verkoopprijs.

11.2 De Klant zal DDI SERVICES alle noodzakelijke medewerking verlenen bij het nemen van alle maatregelen die nodig zijn om het eigendomsrecht van DDI SERVICES op de Producten te beschermen. Indien derden Producten in beslag nemen of rechten op Producten willen vestigen of afdwingen, is de Klant verplicht DDI SERVICES hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

11.3 De Klant verplicht zich tevens om onbetaalde Producten te verzekeren tegen brand, ontploffing, waterschade en diefstal. De Klant verleent DDI SERVICES toestemming om op eerste verzoek de polissen en betalingsbewijzen voor de bovengenoemde verzekeringen te onderzoeken. Iedere uitkering uit dergelijke verzekeringspolissen komt ten goede aan DDI SERVICES.

11.4 Indien de Klant niet aan zijn verplichtingen voldoet, of indien DDI SERVICES vermoedt dat de Klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zal de Klant de Producten op eerste verzoek binnen 24 uur aan DDI SERVICES retourneren voor eigen rekening en risico. Uitoefening van dit recht leidt tot onmiddellijke en automatische ontbinding van de overeenkomst.


12. VERVAL VAN RECHTEN

12.1 Indien DDI SERVICES nalaat, zelfs herhaaldelijk, om enig recht af te dwingen, kan dit slechts worden beschouwd als tolerantie van een bepaalde situatie en zal dit niet resulteren in verval van rechten.

12.2 Elk, zelfs tijdelijk, verzuim van de Klant om enig recht af te dwingen, zal resulteren in verval van rechten.


13. NETTING

13.1 In overeenstemming met de Belgische Wet op Financiële Garanties van 15 december 2004, zullen DDI SERVICES en de Klant alle thans bestaande en toekomstige schulden jegens elkaar van rechtswege automatisch verrekenen. Dit betekent dat in de lange termijn relatie tussen DDI SERVICES en de Klant de grootste vordering altijd op saldo zal blijven staan na de bovengenoemde automatische verrekening.

13.2 Deze verrekening zal in ieder geval uitvoerbaar zijn tegen een eventuele curator en andere gezamenlijke schuldeisers, die derhalve geen bezwaar zullen kunnen maken tegen de door de Klant en DDI SERVICES uitgevoerde verrekening


14. OPSCHORTING EN ANNULERING

In geval van enige verandering in de situatie van de Klant, zoals overlijden, conversie, fusie, overname, overdracht, liquidatie, surseance van betaling, collectief akkoord of buitengerechtelijke schikking, verzoek tot uitstel van betaling, stopzetting van activiteiten, beslaglegging of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant zou kunnen schaden, behoudt DDI SERVICES zich het recht voor om alleen om die reden hetzij de uitvoering van een of meer overeenkomsten met de Klant op te schorten totdat de Klant voldoende betalingsgaranties heeft geboden; hetzij een of meer overeenkomsten met de Klant ontbonden te verklaren vanaf de datum van verzending van de ontbinding, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder tussenkomst van een rechter, onverminderd het recht van DDI SERVICES om aanvullende schadevergoeding te vorderen.


15. Verwerking van persoonsgegevens

DDI Services NV verwerkt de persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen met het oog op “klantenbeheer”, d.w.z. om in contact te treden met de klant met betrekking tot de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering met betrekking tot hun gegevens. Bij het verlenen van hostingdiensten is het mogelijk dat DDI SERVICES NV persoonsgegevens verwerkt in naam van de klant. In dit geval treedt DDI SERVICES NV slechts op als verwerker en is de klant verantwoordelijk voor de verwerking. DDI SERVICES NV handelt hierbij uitsluitend in overeenstemming met de instructies van de klant en verbindt zich ertoe de toepasselijke privacyregelgeving na te leven. Teneinde de door de klant verstrekte persoonsgegevens maximaal te beschermen, past DDI SERVICES NV binnen redelijke grenzen een beleid, regels en beveiligingstechnieken toe, geheel in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De beveiligingsmaatregelen die DDI SERVICES NV neemt, zijn gericht op het voorkomen van ongeoorloofde toegang, oneigenlijk gebruik of openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging en onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies.


16. Opzegging Hosting-Cloud Service

Indien de opdrachtgever ervoor kiest dat de opdrachtnemer ook instaat voor de hosting van de site en/of het updaten en onderhouden van de webapplicatie en/of het updaten van de bedrijfsgegevens, dan wordt dit aspect van de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde duur. In geval van opzegging door eender welke partij, kan de klant de applicatie laten hosten door een derde partij. De opdrachtgever kan echter geen aanspraak maken op overdracht van de speciaal voor de webapplicatie ontwikkelde software.


17. Periodieke opdrachten/Diensten - Annulering

De opdrachtgever kan de opdrachtnemer een opdracht van periodieke aard, d.w.z. een opdracht met terugkerende deelopdrachten of diensten, slechts ontnemen mits inachtneming van de hierna bepaalde annuleringstermijnen. De annulering dient per aangetekende brief te worden meegedeeld. In geval van niet-naleving van de termijnen zal de opdrachtgever de opdrachtnemer vergoeden voor alle geleden schade en winstderving gedurende de niet gerespecteerde periode.

- 3 maanden voor een contract van periodieke aard met een jaarlijkse omzet van maximaal 7 500 euro

- 6 maanden voor een overeenkomst van periodieke aard met een jaaromzet tot 25 000 EUR

- 1 jaar voor periodieke opdrachten met een jaaromzet van 25 000 EUR of meer.


18. Vertrouwelijkheid, niet-concurrentie en niet-overname

De klant stemt ermee in om de commerciële en technische informatie en handelsgeheimen die hij van DDI SERVICES verkrijgt, ook na beëindiging van de samenwerking met DDI SERVICES, vertrouwelijk te behandelen en niet in zijn eigen voordeel te gebruiken. De klant stemt ermee in om tijdens de duur van deze samenwerking en gedurende 12 maanden na de beëindiging ervan, direct of indirect en in geen enkele hoedanigheid, (i) activiteiten of handelingen in België te ontwikkelen die concurrerend zijn met die van DDI SERVICES en (ii) medewerkers en/of werknemers van DDI SERVICES aan te werven. In het geval van een schending is de klant een vaste schadevergoeding van EUR 50.000 per schending aan DDI SERVICES verschuldigd. DDI SERVICES behoudt zich echter het recht voor om een hogere schadevergoeding te eisen indien de werkelijke schade hoger is.


19 GESCHILLEN / TOEPASSELIJK RECHT

19.1 De Overeenkomst en alle verkoopovereenkomsten, gesloten tussen de partijen met betrekking tot de Producten, die hieruit voortvloeien, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Belgisch recht, inclusief de artikelen 4-39 en 41-88 van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (waarbij alle andere artikelen van het Verdrag van Wenen worden uitgesloten).

19.2 Alle geschillen, vorderingen, controverses en geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst en alle verkoopovereenkomsten, gesloten tussen de partijen met betrekking tot de Producten, hieruit voortvloeiend, of de beëindiging, verbreking of ongeldigheid ervan, zullen worden verwezen naar en beslecht door de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

19.3 In geval van betwisting zal de Engelse versie van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden voorrang hebben op alle andere versies.